:: หน้าหลัก 
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา
ทำเนียบบุคคลากร
:ข้อมูลการติดต่อเรา
หน้าแรก
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
แอนตี้ไวรัส
E-Download Form 
แบบฟอร์มเอกสารที่มาติดต่อ
แผนพัฒนาความต่อเนื่อง
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
ลิงค์สำนักงานขนส่งจังหวัด
 
Link web 
คู่มือเว็บไซต์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
 นับจากวันที่ 17 ต.ค.57
Website counter

รับฟังความคิดเห็นทางเกี่ยวกับประโยชน์ ของข้อมูลและสารสนเทศที่เผยแพร ่
E-mail : sakonnakhon@dlt.mail.go.th
หรือทางนี้ได้เลยคลิ๊ก

 

ประกาศจากกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมากจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ท่านสามารถ ดาว์นโหลด คำสั่ง/คำขอ/ใบรับรองแพทย์ได้ที่นี่
คำสั่ง / คำขอ / ใบรับรองแพทย์

เอกสารแนบเรื่อง กำหนดวันอบรมผู้ขอบรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ไฟล์1


บรรจุ การถอนรถส่วนบุคคล

Down load รายละเอียดเอกสารแนะนำการ บรรจุ การถอนรถส่วนบุคคล ไฟล์ 1
Down load รายละเอียดแบบฟอร์มบริการที่มีการปรับปรุงบรรจุ การถอนรถส่วนบุคคล ไฟล์ 2
 

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ประจำรถ ชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ดาวน์โหลด (เดือนตุลาคม 2558--กันยายน2559) 5/ต.ค./58

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ประจำรถ ชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ดาวน์โหลด (เดือนกรกฏาคม -สิงหาคม-กันยายน) 1/ก.ค./58

 
 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 
           เรื่องประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารเก็บรักษาแผ่นป้ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 
 โดยมีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
 ดาวน์โหลด 22/ต.ค./58
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 
           เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัฑณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัฑณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด 20/ต.ค./58
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ม่านปรับแสง
ดาวน์โหลด1 11/ก.พ./58- - - -เอกสารเพิ่มเติม ดาวน์โหลด2 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
ดาวน์โหลด 1 22/ธ.ค./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยดาวน์โหลด 1 ดาวน์โหลด 2  15/ส.ค./57 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ดาวน์โหลด 1 ดาวน์โหลด 2  15/ส.ค./57 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานดาวน์โหลด 14/ส.ค./57 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งดาว์นโหลด 5/มิ.ย./57
ยกเลิกประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 ดาวน์โหลด 8/เม.ย./57 (ยกเลิก)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งดาวน์โหลด 28/มี.ค./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาเสื้อยืดและหมวกแก๊ป ดาวน์โหลด 7/มี.ค./57
 
 
         
ประกาศนายทะเบียนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้เจ้าของรถรับส่งนักเรียนนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ 17/มิ.ย./59
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ 7/ก.ย./58
ประกาศจากกรมการขนส่งทางบกการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิด
           ขึ้นจากการใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  14/ส.ค./58
           1. หนังสือที่ คค 0417.4/ว 10061
           2. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยฯ
           3. แบบคำขอ 
           4. ใบรับรองแพทย์
ประกาศนายทะเบียนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ ดาวน์โหลด 31/มี.ค./58
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมผู้ขอ รับใบอนุญาตขับรถ 
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ดาว์นโหลด 3/มิ.ย./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง 
 ด้วยรถตู้ชนิดพิเศษ ดาวน์โหลด  6/พ.ย./57 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่เลิกใช้แล้ว ดาวน์โหลด  22/ส.ค./57 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง การยกเลิกใบคู่มือทะเบียนรถ ทะเบียน บท-8106 สนดาว์นโหลด 25/ก.ค/57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องแจ้งการสิ้นสุดของใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ดาวน์โหลด 23/ม.ค./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขอรับใหม่และต่ออายุใบอนุญาตผู้ขับรถ ตามกฎหมายพรบ.ขนส่ง 
 ดาวน์โหลด 18/ธ.ค./56 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการแจ้งย้ายรถยนต์และโอนกรรมสิทธิ์ดาวน์โหลด 16/ธ.ค./56 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้ระงับการตรวจสภาพรถ ดาวน์โหลด 17/ก.พ./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง แจ้งเลิกกิจการสถานตรวจสภาพรถ ยกเลิกแบบพิมพ์ใบรับรองการตรวจสภาพและ 
บันทึกการตรวจสภาพรถตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ ดาวน์โหลด 4/ธ.ค./56 
........................................................................................ อื่นๆก่อนหน้านี้
 
 รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 14 มิ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 3 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27 เม.ย. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 30 พ.ย. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
 รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 15 ต.ค. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................ก่อนหน้านย้อนหลัง
 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ได้นำแผ่นป้าย
ทะเบียนรถ กระบะบรรทุก หมวด บร
เข้าพิธีเพื่อความ เป็น สิริมงคลและความปลอดภัย
อ่านต่อ (20/มิ.ย./59)

เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2559
ผู้ตรวจการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
ตรวจสอบรถรับส่งนักเรียน ช่วงเช้า - เย็น
อ่านต่อ (21/มิ.ย./59)
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
ได้ตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนบริเวณ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  อ่านต่อ
(17/มิ.ย./59)

สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เจ้าหน้าที่และทีมงาน
เร่งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และเจาะหากลุ่มลูกค้าเชิญชวน
ให้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ (ปิคอัพ)
อ่านต่อ (17/มิ.ย./59)
ภาพกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์อุบัติเหตุงานเทศกาลแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร2558 
 
 
หมายเลขทะเบียนรถ
ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2559
      ประเภทรถ            
      หมวดอักษร            
       หมายเลขทะเบียน            
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 
      กท            
 0845            
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 
      นข            
 4880            
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
      บร            
  0996            
         สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
           447/45 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 
           E-mail sakonnakhon@dlt.mail.go.th tel 042714905