:: หน้าหลัก 
: ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา
ทำเนียบบุคคลากร
กระดานสนทนา
:ข้อมูลการติดต่อเรา
หน้าแรก
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งข้อมูลต้นทะเบียนประวัติรถ
E-Download Form 
แบบฟอร์มเอกสารที่มาติดต่อ
แผนพัฒนาความต่อเนื่อง
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
ลิงค์สำนักงานขนส่งจังหวัด
 
Link web 
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
 นับจากวันที่ 17 ต.ค.57
Website counter

รับฟังความคิดเห็นทางเกี่ยวกับประโยชน์ ของข้อมูลและสารสนเทศที่เผยแพร่ E-mail : sakonnakhon@dlt.mail.go.th 
 
 
 
เอกสารแนบเรื่อง กำหนดวันอบรมผู้ขอบรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ไฟล์1
 
 
 
บรรจุ การถอนรถส่วนบุคคล
Down load รายละเอียดเอกสารแนะนำการ บรรจุ การถอนรถส่วนบุคคล ไฟล์ 1 
 Down load รายละเอียดแบบฟอร์มบริการที่มีการปรับปรุงบรรจุ การถอนรถส่วนบุคคล ไฟล์ 2
ประกาศจากกรมการขนส่งทางบกการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิด
ขึ้นจากการใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 14/ส.ค./58
1. หนังสือที่ คค 0417.4/ว 10061
2. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยฯ
3. แบบคำขอ
4. ใบรับรองแพทย์
 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาต
 ผู้ประจำรถ ชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ดาวน์โหลด  (เดือนกรกฏาคม -สิงหาคม-กันยายน) 1/ก.ค./58 
 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ประจำรถ ชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ดาวน์โหลด (เดือนเมษายน) 15/มิ.ย./58
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำรถ 
ชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ดาวน์โหลด (เดือนเมษายน) 1/เม.ย./58
ประกาศนายทะเบียนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ ดาวน์โหลด 31/มี.ค./58
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบผู้ขอรับ ใบอนุญาตผู้ประจำรถ 
ชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ดาวน์โหลด (เดือนมีนาคม) 25/ก.พ./58
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ม่านปรับแสง
ดาวน์โหลด1
11/ก.พ./58- - - -เอกสารเพิ่มเติม ดาวน์โหลด2
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำรถ 
ชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ดาวน์โหลด 30/ม.ค/58
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
ดาวน์โหลด 1 22/ธ.ค./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบผู้ขอรับ ใบอนุญาตผู้ประจำรถ 
ชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ดาว์นโหลด 11/พ.ย./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง 
ด้วยรถตู้ชนิดพิเศษ ดาวน์โหลด 6/พ.ย./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องแจ้งวันการอบรมขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ 
และรถยนต์ ดาวน์โหลด 1/พ.ย./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่เลิกใช้แล้ว ดาวน์โหลด  22/ส.ค./57 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยดาวน์โหลด 1 ดาวน์โหลด 2  15/ส.ค./57 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ดาวน์โหลด 1 ดาวน์โหลด 2  15/ส.ค./57 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานดาวน์โหลด 14/ส.ค./57 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง การยกเลิกใบคู่มือทะเบียนรถ ทะเบียน บท-8106 สนดาว์นโหลด 25/ก.ค/57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งดาว์นโหลด 5/มิ.ย./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมผู้ขอ
 รับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ดาว์นโหลด 3/มิ.ย./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ประจำรถ 
ชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ดาว์นโหลด ( เดือนมิถุนายน 2557 ) 3/มิ.ย./57
ยกเลิกประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ดาวน์โหลด
8/เม.ย./57 (ยกเลิก)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ประจำรถ ชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ดาว์นโหลด ( เดือนเมษายน 2557 ) 2/เม.ย./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งดาวน์โหลด 28/มี.ค./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาเสื้อยืดและหมวกแก๊ป ดาวน์โหลด 7/มี.ค./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้ระงับการตรวจสภาพรถ  ดาวน์โหลด 17/ก.พ./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องแจ้งการสิ้นสุดของใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ดาวน์โหลด 23/ม.ค./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำรถ 
ชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ดาว์นโหลด ( เดือนมกราคม 2557 )7/ม.ค./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขอรับใหม่และต่ออายุใบอนุญาตผู้ขับรถ ตามกฎหมายพรบ.ขนส่ง 
ดาวน์โหลด 18/ธ.ค./56
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการแจ้งย้ายรถยนต์และโอนกรรมสิทธิ์ดาวน์โหลด 16/ธ.ค./56 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง แจ้งเลิกกิจการสถานตรวจสภาพรถ ยกเลิกแบบพิมพ์ใบรับรองการตรวจสภาพและ 
บันทึกการตรวจสภาพรถตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ ดาวน์โหลด 4/ธ.ค./56
........................................................................................ อื่นๆก่อนหน้านี้

 

รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 24 ธ.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 12 /2557 วันที่ 1 ธ.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 11 /2557 วันที่ 6 พ.ย. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10 /2557 วันที่ 13 ต.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 18 ก.ย. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 26 ส.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 30 ก.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 8 มิ.ย. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 8 พ.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 2 เม.ย. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 26 มี.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 12 ก.พ. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 16 ม.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................ก่อนหน้านย้อนหลัง

 

หมายเลขทะเบียนรถ
ประจำวันที่ 8 ก.ค 2558
ประเภทรถ
หมวดอักษร
หมายเลขทะเบียน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 
กต
5749
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 
นข
4618
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บย
4196

 

 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
447/45 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร 042714905 , 042711514 callcenter 1584 แฟกซ์ 042714905 E-mail: sakonnakhon@dlt.go.th Facebook: https://www.facebook.com/sakondlt Fanpage: https://www.facebook.com/informationdltsnk