:: หน้าหลัก 
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา
ทำเนียบบุคคลากร
:ข้อมูลการติดต่อเรา
หน้าแรก
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
แอนตี้ไวรัส
E-Download Form 
แบบฟอร์มเอกสารที่มาติดต่อ
แผนพัฒนาความต่อเนื่อง
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
ลิงค์สำนักงานขนส่งจังหวัด
 
Link web 
คู่มือเว็บไซต์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
 นับจากวันที่ 17 ต.ค.57
Website counter

รับฟังความคิดเห็นทางเกี่ยวกับประโยชน์ ของข้อมูลและสารสนเทศที่เผยแพร่ E-mail : sakonnakhon@dlt.mail.go.th 
หรือทางนี้ได้เลยคลิ๊ก
 
 
 
 
เอกสารแนบเรื่อง กำหนดวันอบรมผู้ขอบรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ไฟล์1
 
 
 
บรรจุ การถอนรถส่วนบุคคล
Down load รายละเอียดเอกสารแนะนำการ บรรจุ การถอนรถส่วนบุคคล ไฟล์ 1 
 Down load รายละเอียดแบบฟอร์มบริการที่มีการปรับปรุงบรรจุ การถอนรถส่วนบุคคล ไฟล์ 2
 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ผู้ประจำรถ ชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ดาวน์โหลด  (เดือนตุลาคม 2558--กันยายน2559) 5/ต.ค./58 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดวันให้การศึกษา อบรม และทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาต 
ผู้ประจำรถ ชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ดาวน์โหลด (เดือนกรกฏาคม -สิงหาคม-กันยายน) 1/ก.ค./58
 
 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 
เรื่องประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารเก็บรักษาแผ่นป้ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 
โดยมีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ดาวน์โหลด 22/ต.ค./58
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัฑณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัฑณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด 20/ต.ค./58
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ม่านปรับแสง
ดาวน์โหลด1
11/ก.พ./58- - - -เอกสารเพิ่มเติม ดาวน์โหลด2
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
ดาวน์โหลด 1 22/ธ.ค./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยดาวน์โหลด 1 ดาวน์โหลด 2  15/ส.ค./57 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ดาวน์โหลด 1 ดาวน์โหลด 2  15/ส.ค./57 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานดาวน์โหลด 14/ส.ค./57 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งดาว์นโหลด 5/มิ.ย./57
ยกเลิกประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ดาวน์โหลด
8/เม.ย./57 (ยกเลิก)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งดาวน์โหลด 28/มี.ค./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาเสื้อยืดและหมวกแก๊ป ดาวน์โหลด 7/มี.ค./57
 
 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ 7/ก.ย./58
ประกาศจากกรมการขนส่งทางบกการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิด
           ขึ้นจากการใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  14/ส.ค./58
           1. หนังสือที่ คค 0417.4/ว 10061
           2. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยฯ
           3. แบบคำขอ 
           4. ใบรับรองแพทย์
ประกาศนายทะเบียนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ ดาวน์โหลด 31/มี.ค./58
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมผู้ขอ รับใบอนุญาตขับรถ 
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ดาว์นโหลด 3/มิ.ย./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง 
ด้วยรถตู้ชนิดพิเศษ ดาวน์โหลด  6/พ.ย./57 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่เลิกใช้แล้ว ดาวน์โหลด  22/ส.ค./57 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง การยกเลิกใบคู่มือทะเบียนรถ ทะเบียน บท-8106 สนดาว์นโหลด 25/ก.ค/57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องแจ้งการสิ้นสุดของใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ดาวน์โหลด 23/ม.ค./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขอรับใหม่และต่ออายุใบอนุญาตผู้ขับรถ ตามกฎหมายพรบ.ขนส่ง 
 ดาวน์โหลด 18/ธ.ค./56 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการแจ้งย้ายรถยนต์และโอนกรรมสิทธิ์ดาวน์โหลด 16/ธ.ค./56 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้ระงับการตรวจสภาพรถ ดาวน์โหลด 17/ก.พ./57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง แจ้งเลิกกิจการสถานตรวจสภาพรถ ยกเลิกแบบพิมพ์ใบรับรองการตรวจสภาพและ 
บันทึกการตรวจสภาพรถตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ ดาวน์โหลด 4/ธ.ค./56 
........................................................................................ อื่นๆก่อนหน้านี้
 
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 15 ต.ค. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 23 ก.ย. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 27 ส.ค. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 20 ก.ค. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 18 มิ.ย. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 25 พ.ค. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 23 เม.ย. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
สาขาอำเภอสว่างแดนดิน ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 25 มี.ค. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 3 มี.ค. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 17 ก.พ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
สาขาอำเภอพังโคน ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 15 ม.ค. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 13/2557 วันที่ 24 ธ.ค. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 12 /2557 วันที่ 1 ธ.ค. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 11 /2557 วันที่ 6 พ.ย. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
 รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10 /2557 วันที่ 13 ต.ค. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................         
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 18 ก.ย. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 26 ส.ค. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 30 ก.ค. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 8 มิ.ย. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 8 พ.ค. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 26 มี.ค. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 12 ก.พ. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
............................................................................................
รายงานการประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 16 ม.ค. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ดาว์นโหลด
.............................................................................................ก่อนหน้านย้อนหลัง
 
 
ภาพกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์อุบัติเหตุงานเทศกาลแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร2558 
 
 
หมายเลขทะเบียนรถ
ปรจำวันที่ 29 มีนาคม 2559
ประเภทรถ
หมวดอักษร
หมายเลขทะเบียน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 
กต
9671
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 
นข
4811
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บย
9312
         สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
           447/45 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 
           E-mail sakonnakhon@dlt.mail.go.th tel 042714905